Сагаан hараар! Сагаалганаар!!!!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!!!!

Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро,
Хүрьhэтэ алтан дэлхэй дээрэ,
Алтан наранай элшэ мэтэ,
Арбан табанай hара мэтэ,
Анхан гарбалай утаhа дамжажа,
Аба эжын hургаал дагажа,
Хүнэй зэргэдэ хүн боложо,
Хүдэр бууса хүүгэдтээ зохеожо,
Айлай зэргэдэ айл боложо,
Аймаг хотондоо хүндэтэй ябагты!
Элдин нютагай энгэр дээрэ,
Эсэгэ тэнгэриин заяа доро,
Байгал далайн уhан мэтэ,
Бархан уулын орой мэтэ,
Онон голой урасхал шэнги,
Одо мүшэдэй туяан шэнги
Буурал гарбалай еhо заншалаар,
Буряад хүнэй даруу зангаар
Үбгэд хүгшэдтѳѳ урин зѳѳлэхэн,
Үри бэенэртээ жэшээ боложо ябагты!
Гурбан эрдэниин тулга доро
Гүн ухаанай гэшхүүр дамжажа,
Алхана уулын агаараар амилжа,
Арюун багшын hургаал дэмжэжэ,
Ажалай жолоо шанга барижа,
Алдарта хүнүүд боложо ябагты!
hара нара татуулан жаргагты,
hайхан сэдьхэл дэлгэн ябагты!
Сагаан hараар! Сагаалганаар!

 

фото: tuday.ru

Акции

Прекрасный подарок близким, Вы можете приобрести карты номиналом 1000 рублей, 1500 рублей, 2000 рублей. Если вы с коллективом отмечаете в нашем ресторане профессиональный праздник, то мы предоставляем 10%